Chủ đề. Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc (từ năm 40 thế kỷ IX)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Chủ đề. Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc (từ năm 40 thế kỷ IX)
Mô tả
Tác giả Lê Thị Nguyên
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phong 2
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về