Bài 3a: Tấm lòng người dân (tiết 2)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên bài giảng Bài 3a: Tấm lòng người dân (tiết 2)
Mô tả - Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp(BT1), đọc truyện và trả lời câu hỏi (BT2) nắm được một số thành ngữ, tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam (BT2), hiếu nghĩa của từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bằng tiếng đồng, đặt câu với một từ có tiếng đồng vừa tìm được(BT2). - Vận dụng được kiến thức vào làm các bài tập theo yêu cầu. - Năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. + Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ. - Phẩm chất: yêu thích môn học, thích tìm thêm từ thuộc chủ điểm.
Tác giả Nguyễn Thị Bính - Nguyễn Minh Luân
Đơn vị Trường TH&THCS Phong Đông
Học trực tuyến Học trực tuyến
Tải về