Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

Giáo viên:
Bùi Văn Xim
Môn học:
Đại số 8

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang tài liệu
00:25
kiem tra bai cũ
01:25
ptrinh tich-cgiai
01:20
vi du 1
01:16
vi du 2
01:16
nhan xet
00:43
vi du 3
00:47
vi du 3
01:25
cau hoi trac nghiem
01:02
cau hoi trac nghiem
02:02
hdvn
00:42
Trang tài liệu
00:25
kiem tra bai cũ
01:25
ptrinh tich-cgiai
01:20
vi du 1
01:16
vi du 2
01:16
nhan xet
00:43
vi du 3
00:47
vi du 3
01:25
cau hoi trac nghiem
01:02
cau hoi trac nghiem
02:02
hdvn
00:42